July 19, 2024 ~ Shabbat BALAQ. Maqam MAHOUR.

 

Aliyot Sefer Torah - הפסקות עליות התורה

 

In memory of Max E Tawil

 

  • ששי - According to the Qabbalah, there is an added significance to the sixth aliyah (“shishi”). Everything has been arranged in order to give the sixth aliyah the nicest portion of the Torah reading. It is usually short in order to give nice words and blessings.
  • רקא - The definition of Rekkeh is "extra stops." The extra stops, used when there are happy occasions in the synagogue, are not important as long as they begin and end "bekhi tob (on a positive note)." You try to avoid repeating over and over unless it is necessary.
  • סומך - Somekh, is the first extra (Rekkeh).
  • סמוך - Samoukh [LeMashlim] is the last (and best) rekkeh.
  • משלים - This is the last aliyah of the perasha which includes the Qaddish. Those that have to make an “azkara” (prayer for the dead), usually would like to get the aliyah of “Mashlim,” because there is a Qaddish immediately following it. However, there is no added significance for one to make sure that he specifically gets the Mashlim aliyah in order to honor the departed.
  • מפטיר - Repetition of the last few verses of the perasha and the reading of the Haftarah. In Israel, those who want to make the Azkarah prefer to obtain the Maftir Aliyah.

בסימנא טבא

שבת בראשית
1 יום אחד
2 יום שני
3 יום שלישי
4 יום רביעי
5 יום חמישי
6 לעשות
משלים עד סוף הפרשה

ד״א
1 לעשות
2 עזר כנגדו
3 וילבישם
4 עץ החיים
5 מנחה לה׳
6 לקרוא בשם ה׳
משלים עד סוף הפרשה

הפטרת בראשית בספר ישעיה מ״ב: כה אמר האל ה׳
תם ונשלם פרשת בראשית - תהלה ליוצר ראשית

-
שבת נח
כהן עד: ושלושים אמה קומתה
לוי: ונשי בנך אתך
ישראל: כן עשה

1 ושלשים אמה קומתה
2 כן עשה
3 ככל אשר צוהו ה'
4 אשר בו רוח חיים
5 ופרו ורבו על הארץ
6 ויעל עולות במזבח
# ומלאו את הארץ
# ורבו בה
# לדרת עולם
# ובין כל בשר אשר על הארץ
משלים עד סוף הפרשה
הפטרת נח רני עקרה בספר ישעיה פרק נ״ד
תם ונשלם פרשת נח - תהלה לאל המקבל ריח הניחוח

-
שבת לך לך
כהן עד: כל משפחות האדמה
לוי: והכנעני אז בארץ
ישראל: וחיתה נפשי בגללך
4 ויקרא שם אברם בשם ה'
5 הוא עמק המלך
6 ויתן לו מעשר מכל
# ויחשבה לו צדקה
# נהר פרת
# ולא יספר מרב
# ומלכים ממך יצאו
# וזרעך אחריך לדורותם
משלים עד סוף הפרשה
הפטרת לך לך למה תאמר יעקב בספר ישעיה פרק מ
תם ונשלם פרשת לך לך - תהלה לאל הלובש כתר המלוכה

-
שבת וירא
כהן עד: כן תעשה כאשר דברת
לוי: תחת העץ ויאכלו
ישראל: כעת חיה ולשרה בן
4 כל גוי הארץ
5 כאשר צוה אותו אלהים
6 ביום הגמל את יצחק
# יקרא לך זרע
# ויכרתו שניהם ברית
# ימים רבים
משלים עד סוף הפרשה
הפטרת וירא ואשה אחת בספר מלכים ב׳ פרק ד
תם ונשלם פרשת וירא - תהלה לאל אדיר ונורא

-
שבת חיי שרה
כהן עד: לאמר לו
לוי: לכל באי שער עירו לאמר
ישראל: עבר לסחר
4 עם אדני אברהם
5 וכדה על שכמה
6 עשרה זהב משקלם
# וישתחו לה׳
# וישתחו ארצה לה׳
# וינחם יצחק אחרי אמו
משלים עד סוף הפרשה
הפטרת חיי שרה והמלך דוד זקן בספר מלכים א׳ פרק א'
תם ונשלם פרשת חיי שרה - תהלה לאל לובש עטרה

-
שבת תולדות
כהן עד: ותלך לדרוש את ה'
לוי: ויעקב איש תם ישב אהלים
ישראל: מצוותי חוקותי ותורותי
4 ויברכהו ה'
5 ושקה לי בני
6 ומברכיך ברוך
# גם ברוך יהיה
# והיית לקהל עמים
משלים עד סוף הפרשה
הפטרת תולדות משא דבר ה׳ בספר מלאכי פרק א'
תם ונשלם פרשת תולדות - תהלה לאל המציל יולדות

-
שבת ויצא
כהן עד: עולים ויורדים בו
לוי: וזה שער השמים
ישראל: עשר אעשרנו לך

1 וזה שער השמים
2 עשר אעשרנו לך
3 יפת תואר ויפת מראה
4 ויברכני ה' בגלליך
5 ואהיה עמך
6 ואמר הנני
משלים עד סוף הפרשה
הפטרת ויצא בספר הושע פרק י״א:
תם ונשלם פרשת ויצא - תהלה לאל המקבל ת״י ורוצה

-
שבת וישלח
כהן עד: למצא חן בעיניך
לוי: הנשאר לפליטה
ישראל: אשר לא יספר מרב
4 ויברך אותו שם
5 מחלציך יצאו
6 ויצק עליה שמן
משלים עד סוף הפרשה
הפטרת וישלח בספר עובדיה פרק א׳:
תם ונשלם פרשת וישלח - תהלה לאל טוב וסלח

-
שבת וישב
כהן עד: ועשה לו כתנת פסים
לוי: ותשתחוין לאלומתי
ישראל: ואביו שמר את הדבר
4 להשיבו אל אביו
5 ויקרא שמו זרח
6 ה' מצליח בידו
# ספרו נא לי
משלים עד סוף הפרשה
הפטרת וישב בספר עמוס פרק ב׳:
תם ונשלם פרשת וישב - תהלה לאל בסתר עליון יושב

-
שבת מקץ
כהן עד: בריאות וטובות
לוי: איש כפתרון חלומו חלמנו
ישראל: תשמע חלום לפתור אותו
4 מלאת וטבות
5 ובעיני כל עבדיו
6 על צוארו
# אלהים יחנך בני
משלים עד סוף הפרשה
הפטרת מקץ בספר מלכים א׳ פרק ג׳:
תם ונשלם פרשת מקץ - תהלה לאל המגלה הקץ

-
שבת ויגש
כהן עד: ואביו אהבו
לוי: את דברי אדני
ישראל: ונפשו קשורה בנפשו
4 לפליטה גדולה
5 ואכלו את חלב הארץ
6 ותחי רוח יעקב אביהם
# יעקב יעקב ויאמר הנני
# הבאה מצרימה שבעים
# ויצא מלפני פרעה
משלים עד סוף הפרשה
הפטרת ויגש בספר יחזקאל פרק ל״ז:
תם ונשלם פרשת ויגש - תהלה לאל לבני עמו נגש

-
שבת ויחי
כהן עד: על ראש המטה
לוי: ויברך אתי
ישראל: ואברכם
4 בקרב הארץ
5 ולבן שנים מחלב
6 לישועתך קויתי ה׳
# הנתן אמרי שפר
# ולקדקד נזיר אחיו
משלים עד סוף הפרשה
הפטרת ויחי בספר מלכים א׳ פרק ב׳:
תם ונשלם פרשת ויחי - תהלה לאל המחזיר ליבי נפשי ורוחי
-
תם ונשלם ספר ראשון בעזרת המאיר אישון

-
שבת שמות
כהן עד: דן ונפתלי גד ואשר
לוי: ותמלא הארץ אותם
ישראל: ותחיין את הילדים
4 כי מן המים משיתהו
5 וידע אלהים
6 משה משה ויאמר הנני
# על ההר הזה
# וזה זכרי לדר דר
# ויקדו וישתחוו
משלים עד סוף הפרשה
הפטרת שמות בספר ירמיה פרק א׳:
תם ונשלם פרשת שמות - תהלה לאל בעל מלחמות

-
שבת וארא
1 ואזכור את בריתי
2 מארץ מצרים
3 משפחת הלוי לתלדתם
4 ואלצפן וסתרי
5 הלוים למשפחתם
6 אל משה בארץ מצרים
# ואת מופתי בארץ מצרים
# בדברם אל פרעה
# כי אין כה׳ אלהינו
# ולמען ספר שמי בכל הארץ
משלים עד סוף הפרשה
הפטרת וארא בספר יחזקאל פרק כ״ח:
תם ונשלם פרשת וארא - תהלה לאל הפוקד עקרה

-
שבת בא
1 שלח עמי ויעבדוני
2 מי ומי ההולכים
3 היה אור במושבותם
4 ובעיני העם
5 תאכלו מצות
6 ולבניך עד עולם
# את משה ואהרן כן עשו
# וברכתם גם אתי
# וינצלו את מצרים
# לכל בני ישראל לדרתם
# על צבאתם
משלים עד סוף הפרשה
הפטרת בא בספר ירמיה פרק מ״ו:
תם ונשלם פרשת בא - תהלה לאל נגילה ונשמחה בו

-
שבת בשלח
1 לפני העם
2 ויעשו כן
3 ביד רמה
4 ואתם תחרישון
5 נלחם להם במצרים
6 אני ה' רפאך
# וטעמו כצפיחת בדבש
# עשירית האיפה הוא
משלים עד סוף הפרשה
הפטרת בשלח הוא שירת דבורה בספר שופטים פרק ה׳:
תם ונשלם פרשת בשלח - תהלה לאל העונה לעם נאלה

-
שבת יתרו
1 הר האלהים
2 ויצלם ה׳
3 לפני האלהים
4 לדרש אלהים
5 על מקומו יבא בשלום
6 וילך לו אל ארצו
# ותגיד לבני ישראל
# אשר תדבר אל בני ישראל
# את דברי העם אל ה׳
# המה יעלו בהר
# והאלהים יעננו בקול
משלים הוא עלית עשרת הדברות עד סוף הפרשה
יש מנהג ישנה שמשלים קורא מבחדש השלישי עד סוף פרשת יתרו
הפטרת יתרו בספר ישעיה פרק ו׳:
תם ונשלם פרשת יתרו - תהלה לאל המזריח עלינו זיו אורו

-
שבת משפטים
כהן עד: ויצאה אשתו עמו
לוי: ועבדו לעולם
ישראל: ורפא ירפא
4 כי חנון אני
5 לא תבשל גדי בחלב אמו
6 והסרתי מחלה מקרבך
# נעשה
# נעשה ונשמע
משלים עד סוף הפרשה
הפטרת משפטים בספר ירמיה פרק ל״ד:
תם ונשלם פרשת משפטים - תהלה לאל המציל את בניו מכל שפטים

-
שבת תרומה
כהן עד: ועצי שטים
לוי: וכן תעשו
ישראל: אשר אתן אליך
4 אל בני ישראל
5 לחם פנים לפני תמיד
6 אשר אתה מראה בהר
משלים עד סוף הפרשה
הפטרת תרומה בספר מלכים א׳:
תם ונשלם פרשת תרומה - תהלה לאל הבוחר בעמו מכל אומה

-
שבת תצוה
1 לכבוד ולתפארת
2 ואת השש
3 שמות בני ישראל
4 על שתי כתפיו לזכרון
5 אל עבר האפוד ביתה
6 לפני ה׳ תמיד
# לפני ה׳
# לו ולזרעו אחריו
# אשה לה׳ הוא
# במזבח יקדש
# אני ה׳ אלהיהם
משלים עד סוף הפרשה
הפטרת תצוה בספר יחזקאל מ״ג:
תם ונשלם פרשת תצוה - תהלה לאל נגיד ומצוה

-
שבת כי תשא
כהן: תרומה לה׳
לוי: לכפר על נפשותיכם
ישראל: לו ולזרעו לדרתם

1 שבת וינפש
2 לא ימיש מתוך האוהל
3 אל פני האדמה
4 ורחמתי את אשר ארחם
5 ופני לא יראו
6 אשר אני עושה עמך
# אלהי מסכה לא תעשה לך
# ולא יראו פני ריקם
# ה׳ אלהי ישראל
# לא תבשל גדי בחלב אמו
משלים עד סוף הפרשה
הפטרת כי תשא בספר מלכים א׳ פרק י״ח:
תם ונשלם פרשת כי תשא - תהלה לאל קרן לעמו ישא

-
שבת ויקהל
כהן עד: ביום השבת
לוי: ועצי שטים
ישראל: כל אשר צוה ה'
4 נדבה לה'
5 זהב טהור
6 ואת כל כליה
# מעשה רוקח
משלים עד סוף הפרשה
הפטרת ויקהל בספר מלכים א׳ פרק ז׳:
תם ונשלם פרשת ויקהל - תהלה לאל יתברך שמו ויתהלל

-
שבת פקודי
כהן: ובתולעת השני ובשש
לוי: ככר לאדן
ישראל: כאשר צוה ה׳ את משה

1 כאשר צוה ה' את משה- ל״ט:א
2 כאשר צוה ה' את משה- ל״ט: ז
3 כאשר צוה ה' את משה- ל״ט: כ״א
4 כאשר צוה ה' את משה: ל״ט: כ״ו
5 ככל אשר צוה ה' את משה כן עשו: ל''ט: ל''ב
6 כאשר צוה ה' כן עשו ויברך אתם משה: ל''ט: מ''ג
# extra 40:16, 40:21, 40:25. 40:29
משלים עד סוף הפרשה
הפטרת פקודי בספר מלכים א׳ פרק ז׳:
תם ונשלם פרשת פקודי - הללו את ה׳ כל עבדי
-
תם ונשלם ספר שני - יושב בשבת תחכמוני

-
שבת ויקרא
כהן עד: לרצונו לפני ה'
לוי: עולה אשה ריח ניחוח לה'
ישראל: עולה הוא אשה ריח ניחוח לה'
4 קדש קדשים מאשי ה׳
5 על כל לבנתה אשה לה׳
6 אשה ריח ניחח לה׳
# לחם אשה לה׳
כל הרקא: ונסלח לו
משלים עד סוף הפרשה
הפטרת ויקרא בספר ישעיה פרק מ״ג:
תם ונשלם פרשת ויקרא - תהלה לאל העוטר לעמו ישראל תפארה

-
שבת צו
כהן עד: אצל המזבח
לוי: לא תכבה
ישראל: יקדש
4 כאחיו
5 במדבר סיני
6 מגבעות כאשר צוה ה' את משה
כל הרקא: כאשר צוה ה׳ את משה
משלים עד סוף הפרשה
הפטרת צו בספר ירמיה פרק ז׳:
הפטרה של שבת הגדול הוא כהפטרה הרגיל של פרשת השבוע.
תם ונשלם פרשת צו - תהלה לאל המדריך את ישראל נשוא

-
שבת שמיני
כהן עד: כי היום ה' נראה אליכם
לוי: כאשר צוה ה'
ישראל: כאשר צוה ה' את משה
4 ויעשה כמשפט
5 וירא כבוד ה' אל כל העם
6 ביד משה
# כאשר צוה ה'
# וייטב בעיניו
# וטהר
משלים עד סוף הפרשה
הפטרת שמיני בספר שמואל ב׳ פרק ו׳:
תם ונשלם פרשת שמיני - תהלה לאל אחד ואין שני

-
שבת תזריע
כהן עד: ימול בשר ערלתו
לוי: וטהרה
ישראל: שנית
4 לבן טהור הוא
5 הנגע טהור הוא
6 וטהרו הכהן
# וכבס בגדיו וטהר
# וטהרו הכהן
משלים עד סוף הפרשה
הפטרת תזריע בספר מלכים ב׳ פרק ד׳:
תם ונשלם פרשת תזריע - תהלה לאל המגדל עשב וזרע מזריע


-
שבת טהור
כהן עד: על מים חיים
לוי: במים וטהר
ישראל: תנופה לפני ה׳

1 במים וטהר
2 הכהן וטהר
3 לא תשיג ידו בטהרתו
4 וכפר על הבית וטהר
5 במים חיים וטהר
6 ואחר תטהר
משלים עד סוף הפרשה
הפטרת טהור בספר מלכים ב׳ פרק ז׳:
תם ונשלם פרשת טהור - תהלה לאל הכביר הישר והטהור

-
שבת אחרי
כהן עד: ואיל לעולה
לוי: ובעד ביתו
ישראל: את פר החטאת אשר לו
4 כל קהל ישראל
5 ובעד העם
6 לפני ה׳ תטהרו
משלים עד סוף הפרשה
הפטרת אחרי בספר יחזקאל פרק כ״ב:
תם ונשלם פרשת אחרי מות- תהלה לאל העושה לנו נפלאות

-
שבת קדושים
כהן עד: אני ה' אלהיכם (פסוק ד')
לוי: אני ה' אלהיכם (פסוק י')
ישראל: ויראת מאלהיך אני ה'
4 ואהבת לרעך כמוך אני ה׳
5 אני ה׳ אלהיכם
6 ויראת מאלהיך אני ה׳
# ועשיתם אתם אני ה׳
# כי אני ה׳ אלהיכם
משלים עד סוף הפרשה
הפטרת קדשים בספר יחזקאל פרק כ׳:
תם ונשלם פרשת קדושים - תהלה לאל לשמך מקדשים

-
שבת אמר
כהן עד: והיו קדש
לוי חוזר על פסוק הנ״ל ומסים: אני ה'
ישראל: אני ה' מקדשו
4 כי אני ה׳ מקדשם
5 להיות להם לאלהים אני ה׳
6 שבת היא לה׳ בכל מושבתיכם
# אל בני ישראל
משלים עד סוף הפרשה
הפטרת אמר בספר יחזקאל פרק מ״ד:
תם ונשלם פרשת אמר - תהלה לאל דודי צרור המור

-
שבת בהר
כהן עד: ואספת את תבואתה
לוי: כל תבואתה לאכול
ישראל: ואיש אל משפחתו תשבו
4 איש אל אחזתו
5 וישבתם על הארץ לבטח
6 גאלה תתנו לארץ
# ושב לאחוזתו
# להיות לכם לאלהים
משלים עד סוף הפרשה
הפטרת בהר בספר ירמיה פרק ל״ב:
תם ונשלם פרשת בהר סיני - תהלה לאל שאמר אנכי ה׳

-
שבת בחקתי
כהן עד: וישבתם לבטח בארצכם
לוי: והקמותי את בריתי אתכם
ישראל: ואולך אתכם קוממיות
4 והארץ אזכור
5 בהר סיני ביד משה
6 שקל כסף בשקל הקדש
# קדש לה׳
משלים עד סוף הפרשה
הפטרת בחקתי בספר ירמיה פרק ט״ז:
תם ונשלם פרשת בחקתי - תהלה לאל הנותן לי חוקותי ותורותי

תם ונשלם ספר שלישי - תהלה לאל צור קדושי
-
שבת במדבר
כהן עד: ראש לבית אבותיו הוא
לוי: לדן אחיעזר בן עמישדי
ישראל: אלפי ישראל הם
4 במדבר סיני
5 כן עשו
6 לי יהיו אני ה'
# משפחת הלוי לבית אבותם
# לכל עבודתו
# כאשר צוה ה' את משה
משלים עד סוף הפרשה
הפטרת במדבר בספר הושע פרק ב׳:
תם ונשלם פרשת במדבר - תהלה לאל החן לנו ככר

-
שבת נשא
כהן עד: לעבד ולמשא
לוי: בן אהרן הכהן
ישראל: בן אהרן הכהן

1 בן אהרן הכהן
2 בן אהרן הכהן
3 ביד משה
4 אל פתח אהל מועד
5 על תורת נזרו
6 ואני אברכם- ברכת כהנים
# לחנכת המזבח
משלים עד סוף הפרשה- הנשיאים.
מנהג מצרים ושאר עדות המזרח חוץ מקהילת אר״צ לכהן עד: ואני אברכם
רקא: מחלקים את הנשיאים לעליות נפרדות
הפטרת נשא בספר שופטים פרק י״ג: לידת שמשון
תם ונשלם פרשת נשא

-
שבת בהעלותך
כהן עד: כן עשה את המנורה
לוי: את כל עדת בני ישראל
ישראל: והיו לי הלויים
4 במשמרתם
5 ביד משה
6 אלפי ישראל
# אני ה' אלוהיכם
# את רוחו עליהם
משלים עד סוף הפרשה
הפטרת בהעלותך בספר זכריה פרק ב׳:
תם ונשלם פרשת בהעלותך - תהלה לאל המאיר חיינו כמנורה

-
שבת שלח
כהן עד: ראשי בני ישראל המה
לוי: הושע בן נון
ישראל: יהושע
4 בכורי ענבים
קוראים את חטא המרגלים בעלית חמישי
5 ברבעית ההין שמן
6 ריח ניחח לה׳
# ריח ניחח לה׳
# ריח ניחח לה׳
משלים עד סוף הפרשה
הפטרת שלח בספר יהושע פרק ב׳:
תם ונשלם פרשת שלח לך - תהלה לאל הנותן תורה לעמו ישראל מקדם נסוכה

-
שבת קרח
כהן עד: יקריב אליו
לוי: שמעו נא בני לוי
ישראל חוזר על פסוק הנ״ל ומסים: גם השתרר
4 לראש בית אבותם
5 בתוך מטותם
6 ויקחו איש מטהו
# אשה לריח ניחח לה׳
# בתוך בני ישראל
משלים עד סוף הפרשה
הפטרת קרח בספר שמואל א׳ פרק י״א:
תם ונשלם פרשת קרח - תהלה לאל המציץ פרח

-
שבת חקת
כהן עד: אל תוך שרפת הפרה
לוי: למי נדה חטאת היא
ישראל עד: מים חיים אל כלי

1 אל תוך שרפת הפרה
2 מים חיים אל כלי
3 וירא כבוד ה׳ אליהם
4 נחש הנחושת וחי
5 ואתנה להם מים
6 הישימון (שירת הבאר)
משלים עד סוף הפרשה
הפטרת חקת בספר שופטים פרק י״א:
תם ונשלם פרשת חקת - תהלה לאל המקבל את מי חטאת

-
שבת בלק
כהן עד: בעת ההיא
לוי: את דברי בלק
ישראל: כי ברוך הוא

1 בעת ההיא
2 כי ברוך הוא
3 אותו תעשה
4 אותו אשמור לדבר
5 נפל וגלוי עינים
6 ותנשא מלכותו
# אותו אדבר
# וישראל עשה חיל
# ושים בסלע קנך
משלים עד סוף הפרשה
הפטרת בלק בספר מיכה פרק ה׳:
תם ונשלם פרשת בלק - תהלה לאל היושב בשחק

-
שבת פינחס
כהן עד: את בריתי שלום
לוי: במדין הוא
ישראל: היצאים מארץ מצרים
4 משפטן לפני ה׳
5 וסמכת את ידך עליו
6 ביד משה
# על עלת התמיד ונסכה
# יעשה ונסכו
# לא תעשו
# ונסכיהם
# ונסכיהם
משלים עד סוף הפרשה
הפטרת פינחס בספר מלכים א׳ פרק י״ח:
תם ונשלם פרשת פינחס - תהלה לאל על כבודו הס

-
שבת מטות
כהן עד: כי הניא אביה אתה
לוי: וה' יסלח לה
ישראל: וה' יסלח לה
4 על ירדן יריחו
5 מעבר הירדן מזרחה
6 כאשר אדני מצוה
משלים עד סוף הפרשה
הפטרת מטות בספר ירמיה פרק א׳: דברי ירמיה

תם ונשלם פרשת מטות - תהלה לאל הבוחן כליות

-
שבת מסעי
כהן עד: כל מצרים
לוי קורא את כל המסעות עד: בערבות מואב
ישראל: לרשת אותה
4 יהיה לכם גבול ים
5 מזרחה
6 בארץ כנען
משלים עד סוף הפרשה
הפטרת מסעי בספר ירמיה פרק ב׳: שמעו

תם ונשלם פרשת מסעי - תהלה לאל לזמירות-ישראל שועה

תם ונשלם ספר רביעי - תהלה לאל אורי וישעי

-
שבת דברים
כהן עד: אותו אליהם
לוי: נהר הגדול נהר פרת
ישראל: כאשר דבר לכם
רביעי חוזר על פסוק הנ״ל עד: ואל תחת
5 עד היום הזה
6 ורגזו וחלו מפניך
# כיום הזה
משלים עד סוף הפרשה
הפטרת דברים הוא חזון ישעיה בספר ישעיה פרק א
תם ונשלם פרשת דברים - תהלה לאל היושב במסתרים

-
שבת ואתחנן
כהן עד: ההר הטוב הזה והלבנון
לוי חוזר על פסוק הנ״ל ומסים: חיים כלכם היום
ישראל: נותן לפניכם היום

1 חיים כלכם היום
2 אין עוד מלבדו
3 נותן לך כל הימים
4 לפני בני ישראל
5 אשדות הפסגה
6 קורא את עשרת הדברות עד: אשר לרעך
# היטיבו כל אשר דברו
# אשר תירשון
# ארץ זבת חלב ודבש
# כאשר צונו
משלים עד סוף הפרשה
הפטרת ואתחנן הוא נחמו נחמו עמי בספר ישעיה מ׳ פסוק א׳ עד כ״ו
ראשון הוא לשבעה דנחמתא
תם ונשלם פרשת ואתחנן - תהלה לאל המתחנן

-
שבת עקב
1 אל גדול ונורא
2 יחיה האדם
3 אשר נתן לך
4 כאשר דבר ה׳ לך
5 לתת להם
6 ככוכבי השמים לרוב
# עד המקום הזה
# זבת חלב ודבש
# ועד אחרית השנה
משלים עד סוף הפרשה
הפטרת עקב ותאמר ציון בספר ישעיה פרק מ״ט
שני הוא לשבעה דנחמתא

תם ונשלם פרשת עקב - תהלה לאל השומר בריתו עם בני יעקב

-
שבת ראה
כהן עד: נתן לפניכם היום
לוי: ובאת שמה
ישראל: מסביב וישבתם בטח
4 כי תעשה הטוב והישר בעיני ה' אלוהיך
5 לא תבשל גדי בחלב אמו
6 אשר תעשה
# לא ימשולו
# תתן לו
# בכל אשר תעשה
# תשפכנו כמים
# כל ימי חייך
# לא תעשה מלאכה
משלים עד סוף הפרשה
הפטרת ראה בספר ישעיה פרק נ״ד
שלישי הוא לשבעה דנחמתא

תם ונשלם פרשת ראה - תהלה לאל הרואה ואינו נראה

-
שבת שפטים
1 נותן לך
2 ככל אשר יורוך
3 יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל
4 הוא ובניו כל הימים
5 תמים תהיה עם ה' אלוהיך
6 הטיבו אשר דברו
# שרי צבאות בראש העם
משלים עד סוף הפרשה
הפטרת שופטים בספר ישעיה פרק נ״א
רביעי הוא לשבעה דנחמתא
תם ונשלם פרשת שופטים - תהלה לאל המאריך ימים

-
שבת כי תצא
1 לו משפט הבכורה
2 הקם תקים עמו
3 והארכת ימים
4 כל ימיך לעולם
5 שמה לרשתה
6 אשר דברת בפיך
# נותן לך נחלה
# בדרך בצאתכם ממצרים
# לפני ה׳ אלהיך
# את הדבר הזה
משלים עד סוף הפרשה
הפטרת כי תצא בספר ישעיה פרק נ״ד
חמישי הוא לשבעה דנחמתא
תם ונשלם פרשת תצא - תהלה לאל צור מחסה

-
שבת כי תבוא
1 לתת לנו
2 ובאותות ובמופתים
3 אשר בקרבך
4 זבת חלב ודבש
5 כאשר דבר
6 באר היטב
# וברוך אתה בצאתך
# ויראו ממך
# בחורב
משלים עד סוף הפרשה
הפטרת כי תבוא בספר ישעיה פרק ס׳
ששי הוא לשבעה דנחמתא
תם ונשלם פרשת תבוא - תהלה לאל הבונה ביתו לשם שבו

שבת נצבים
כהן עד: כורת עמך היום
לוי: עמנו היום
ישראל: את כל דברי התורה הזאת
4 ה׳ אלהיך שמה
5 למען חייך
6 ובכל נפשך
# ונעשנה
# בא שמה לרשתה
משלים עד סוף הפרשה
הפטרת נצבים בספר ישעיה פרק ס״א
שביעי לשבעה דנחמתא
תם ונשלם פרשת נצבים - תהלה לאל המכפר על חובים

-
שבת וילך
כהן עד: כאשר דבר ה'
לוי: ולא יעזבך
ישראל: בחג הסוכות
4 שמה לרשתה
5 בבני ישראל
6 וילמדה את בני ישראל
# ארון ברית ה' לאמר
משלים עד סוף הפרשה
הפטרת וילך בספר הושע פרק י״ד וגם מיכה פרק ז׳
תם ונשלם פרשת וילך - תהלה לאל המעשיר דל והלך

-
שבת האזינו
ראשי תיבות של ההפסקות הם: הזי"ו ל"ך
1 הוא עשך ויכוננך
2 ואין עמו אל נכר
3 ותשכח אל מחוללך
4 ואין בהם תבונה
5 ואין מידי מציל
6 וכפר אדמתו עמו
משלים עד סוף הפרשה
הפטרת האזינו הוא שירת דוד בספר שמואל ב׳ פרק כ״ב
תם ונשלם פרשת האזינו

וזאת הברכה
1 ועזר מצריו תהיה
2 ובין כתפיו שכן
3 והם אלפי מנשה
4 ים ודרום ירשה
5 ובגאותו שחקים
חתן מעונה: תדרוך
חתן תורה קורא מתחילת הפרשה ועד סופה
חתן בראשית קורא מבראשית עד אשר ברא אלהים לעשות
הפטרת וזאת הברכה הוא ויהי אחרי מות משה בספר יהושע פרק א׳
תם ונשלם פרשת וזאת הברכה - תהלה לאל המעלה ארוכה

נשלמו חמשה חומשי תורה בעזרת הגיבור והנורא הוא יקבץ שה פזורה לבית הבחירה כיר״א


samfranco.com