September 26, 2018 ~ Sh Hol Hamoed SUKKOT. M: BAYAT.