February 20, 2020 ~ MISHPATIM. NAWAH/SABA.

רפאל חזק

Pizmonim

Section Pizmon Page Song CommentaryRecordings Application
Rahawi Nawah 438 361 בנה לי זבול משכני Pesah melody. Attiah Manuscript Abraham Sitehon Manuscript Yabess Manuscript Mosseri-Kozli Manuscript A Z Idelsohn notes, 1923 G. Shrem
G. Shrem 2
Fule Yanani
G. Shrem
Recording
Isaac Cabasso- Rau Banim
נקדישך
1896 ראשון לציון שעה נא לקול שועי Maqam Bayat Yabess Manuscript Hamaoui Manuscript Shire Zimrah, Algiers, 1889
2159 בנה לי זבול משכני Maqam Rahawi Nawah Nawah
samfranco.com