July 21, 2019 ~ Shabbat PINEHAS. Maqam SABA.

רפאל חזק

Pizmonim

Section Pizmon Page Song CommentaryRecordings Application
Rahawi Nawah 438 361 בנה לי זבול משכני Pesah melody. Attiah Manuscript Abraham Sitehon Manuscript Yabess Manuscript Mosseri-Kozli Manuscript A Z Idelsohn notes, 1923 G. Shrem
G. Shrem 2
Fule Yanani
G. Shrem
Recording
Isaac Cabasso- Rau Banim
נקדישך
1896 ראשון לציון שעה נא לקול שועי Maqam Bayat Yabess Manuscript Hamaoui Manuscript Shire Zimrah, Algiers, 1889
2159 בנה לי זבול משכני Maqam Rahawi Nawah Nawah
samfranco.com